پلاستر ها

پلاستر سیمانی

محصولی تک جزئی و دارای عملکردی چندگانه است. پایه BDB.plaster بر پایه سیمان و ترکیبی از سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده، پلیمرهای پودری و کاهنده ی آب پودری است.

پلاستر گچی

محصولی تک جزیی و آماده مصرف که تنها نیازمند افزودن آب است. BDB.g plaster برپایه گچ و ترکیبی از مصالح و پودرهای معدنی، پلیمرهای پودری و الیاف های خاص است.