پست‎های وبلاگ با برچسب "مقاومت کششی"

بتن الیافی چیست ؟

بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه ای به راحتی از هم پاشیده نمی شود و شاهد تاریخی این فناوری ، کاربرد کاهگل در بناهای ساختمان است .

مقاومت بتن پارچه ای - مقاومت کششی و مقاومت در محیط های شیمیایی

مقاومت فشاری بتن پارچه ای ، آزمایش شده بر اساس استاندارد ASTMC109-02 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز تحت تنش شکست ، معادل 40 مگاپاسکال بدست می آید . مقاومت خمشی بتن پارچه ای آزمایش شده بر اساس استاندارد BSEN12467:2004 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز برای تنش شکست کششی معادل 3.4 مگاپاسکال و مدول یانگ خمشی معادل 180 مگاپاسکال می باشد .